Zabezpieczenie roszczeń – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Michał Szymik
🠕

Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej. Warunkami udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia wykonalnego w drodze egzekucji podlega opłacie. Podstawą udzielenia zabezpieczenia może być stosowne postanowienie sądu lub nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w tym roszczenie z weksla.

Wykonując postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego, komornik sądowy stosuje sposoby zabezpieczenia wskazane w postanowieniu sądu, między innymi:

– zajęcie wierzytelności rachunku bankowego

– zajęcie innych wierzytelności

– zajęcie wynagrodzenia za pracę

– zajęcie innych praw majątkowych

– zajęcie ruchomości

Opłata stała od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 300 złotych. W razie wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, komornik pobiera od wierzyciela opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości mienia objętego zabezpieczeniem. Opłata ta podlega zmniejszeniu o wysokość opłaty stałej. Jeżeli zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego świadczeń okresowych – np. alimenty, opłatę pobiera się proporcjonalnie do wyegzekwowanych środków, stosownie do przepisów o egzekucji świadczeń pieniężnych ( art. 27-30 ukk).