Świadczenia pieniężne – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Michał Szymik
🠕

Egzekucja świadczeń pieniężnych ma na celu wyegzekwowanie należności pieniężnych dla wierzyciela od dłużnika.
Egzekucja ta prowadzona jest na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji wraz z załączonym oryginałem tytułu wykonawczego, czyli tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Egzekucja może być prowadzona ze wszystkich składników majątku należących do dłużnika, w szczególności:

– nieruchomości

– ruchomości

– rachunków bankowych

– wynagrodzenia za pracę

– innych wierzytelności i praw.

W przypadku skierowania egzekucji do nieruchomości dłużnika, właściwy do prowadzenia egzekucji jest komornik miejsca położenia nieruchomości (rewir SR w Oławie)

W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości egzekwowanego świadczenia. Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.