Egzekucja świadczeń alimentacyjnych – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Michał Szymik
🠕

Alimenty to świadczenia wynikające z obowiązku dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także wychowania (obowiązku alimentacyjnego), obciążającego krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 k.r.o.), jak również inne osoby wymienione w ustawie (np. małżonka rozwiedzionego – art. 61 k.r.o., spadkobierców wnuka – art. 938 i 966 k.c.).

 

Jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych nie dała pozytywnego wyniku na skutek uchylania się przez dłużnika od wykonania obowiązku alimentacyjnego, dłużnikowi temu grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie bowiem z art. 209 § 1 k.k., kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z kolei według art. 209 § 1a k.k., jeżeli sprawca określonego wyżej czynu naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. (A. Marciniak, Sądowe Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2023, wyd. Wolters Kluwer)

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucji świadczeń alimentacyjnych, można pobrać klikając w link poniżej. Wszczęcie postępowania jest wolne od opłat. Do wniosku należy załączyć tytuł wykonawczy (wyrok sądu, postanowienie, akt notarialny) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W sprawach świadczeń alimentacyjnych sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu.