Doręczenia komornicze – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Michał Szymik
🠕

Na podstawie art. 139(1) Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozwany pomimo powtórzenia zawiadomienia z art. 139 § 1 k.p.c. nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Wniosek o doręczenie korespondencji podlega opłacie stałej w wysokości 60 złotych.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata w drzwiach lub w innym odpowiednim miejscu umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od daty umieszczenia zawiadomienia. 

W przypadku nieudanej próby doręczenia korespondencji, podmiot zlecający może wystąpić z wnioskiem o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata. Wniosek o ustalenie adresu podlega opłacie w wysokości 40 złotych.

Procedura doręczeń

  • Wniosek o doręczenie

    Wniosek o doręczenie w trybie 139(1) k.p.c. powinien spełniać wymogi pisma procesowego oraz zawierać identyfikatory pozwanego, w tym numer PESEL. Komornik podejmie czynności zmierzające do doręczenia w terminie 14 dni od uiszczenia opłaty. Do wniosku należy dołączyć zobowiązanie Sądu do doręczenia korespondencji pozwanemu.

  • Ustalenie adresu

    W razie braku możliwości dokonania doręczenia, powód może wystąpić z wnioskiem o ustalenie adresu we właściwych instytucjach (ZUS, US, banki komercyjne i spółdzielcze). Wniosek podlega opłacie.

  • Otrzymałem zawiadomienie o próbie doręczenia. Co dalej?

    W razie otrzymania zawiadomienia o próbie doręczenia korespondencji sądowej prosimy o skontaktowanie się z kancelarią, w celu odebrania pisma w ustawowym terminie, lub udzielenia informacji, że wskazana osoba nie przebywa pod wymienionym adresem.