Świadczenia niepieniężne – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Michał Szymik
🠕

Komornik sądowy na podstawie przepisów art. 1041-1059 k.p.c. jest uprawniony do przeprowadzenia egzekucji niektórych świadczeń niepieniężnych, między innymi wydania ruchomości, a także wydania lub opróżnienia nieruchomości, w tym lokalu mieszkalnego (eksmisja).

Po dobrowolnym wezwaniu do wykonania obowiązku, komornik po bezskutecznym upływie terminu dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie. Wykonując tytuł wykonawczy uprawniający do eksmisji komornik sądowy stosuje przepisy postępowania cywilnego, ustawy o ochronie praw lokatorów, oraz przepisów szczególnych (w tym rozporządzeń wykonawczych). Przebieg postępowania w sprawie o eksmisję oraz czas jego trwania jest zależny od charakteru roszczenia, oraz sytuacji dłużnika, w tym jego uprawnienia do lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego. Katalog podmiotów uprawnionych reguluje art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów.

 Wniosek o opróżnienie nieruchomości podlega opłacie stałej, w wysokości 1500 złotych.